Skip to main content

Algemene Voorwaarden


Herzien in maart 2014

 1. Aanvaarding van voorwaarden. Deze website wordt gevoerd door Verint Systems Inc. (samen met zijn dochterondernemingen, "Verint", "wij", "ons") conform de volgende Algemene voorwaarden (de "Overeenkomst"), die van tijd tot tijd naar eigen oordeel door ons bijgewerkt kunnen worden. Verint behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen door het publiceren van een herziende Overeenkomst. U kunt de herzieningsdatum bovenaan de Overeenkomst controleren.

  Deze Overeenkomst heeft betrekking op de volgende websites: www.verint.com, www.victrio.com, www.kana.com en alle andere extranets van partners en klanten die door of namens Verint worden gehost, en alle subsites van Verint die via dergelijke sites (samen: de “Site”) worden betreden. Verder gaat u met het gebruik van (een) bepaalde service(s) akkoord met eventuele aanvullende, gepubliceerde richtlijnen, regels, voorwaarden en condities die op (een) dergelijke service(s) van toepassing zijn. Alle richtlijnen, regels, voorwaarden en condities zijn hierbij opgenomen door verwijzing in deze Overeenkomst.

  LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN GOED VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. UW GEBRUIK VAN DE SITE BINDT U AAN DE OP DAT MOMENT GELDIGE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERINT.

  U gaat met uw aanmelding bij of gebruik van de Site, inclusief overige informatie verstrekt als onderdeel van de diensten van de Site, akkoord met het feit dat u een wettelijk bindende overeenkomst met ons aangaat conform de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u de Site gebruikt namens een bedrijf of andere rechtspersoon, bent u toch gebonden door deze Overeenkomst.

  De Site is wellicht niet altijd of overal beschikbaar. Verint kan u te allen tijde en naar eigen oordeel toestemming geven om u aan te melden voor diensten en/of diensten weigeren, zonder beperkingen in het geval dat u zich niet aan onderstaande Gedragsregels houdt. Verint behoudt zich het recht voor om te allen tijde: (a) de Site (of een onderdeel daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten; (b) kosten in rekening brengen voor het gebruik van de Site; en/of (c) kosten verbonden met de Site wijzigen en/of kwijtschelden. U gaat ermee akkoord dat Verint niet aansprakelijk is voor gevolgen voor u of derden door wijzigingen, opschorting of het stopzetten van de Site of van enige Content of Dienst (zoals hieronder omschreven). Uw verdere gebruik van de Site na het doorvoeren van ELKE VERANDERING geldt als acceptatie van de betreffende verandering(en).

  Eventuele vragen over de betekenis of toepassing van deze Overeenkomst kunt u richten aan info@verint.com.
   
 2. Omschrijving van de Content en Diensten.Verint geeft gebruikers van de site toegang tot bepaalde content omtrent Verint en zijn producten en diensten, waaronder omschrijvingen, contactinformatie, links, en overige gespecialiseerde content (samen: de "Content"), evenals mogelijkheden om contact op te nemen met Verint of derden, en overige functies en diensten (al het voorgaande, samen met de Content: de "Diensten"). Alle nieuwe Content, Diensten of functies die via de Site beschikbaar worden gesteld en niet beschikbaar waren ten tijde van bovenstaande herzieningsdatum, vallen automatisch onder deze Overeenkomst..
   
 3. Informatie verzonden via of in relatie tot de Site. Alle ingezonden informatie via of in relatie tot de Site valt onder ons Privacybeleid, dat hierbij door verwijzing is opgenomen in deze Overeenkomst. In relatie tot uw gebruik van de Site en Diensten gaat u, waar informatie van u wordt gevraagd, akkoord met het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie over uzelf, het intact houden van de nauwkeurigheid en volledigheid van dergelijke informatie en het direct bijwerken van de informatie indien er wijzigingen optreden. U bevestigt dat wij uw gebruik van de Site en/of de Diensten kunnen stopzetten indien de informatie die u verschaft onjuist, onnauwkeurig, incompleet of niet actueel is. Door de informatie naar ons te verzenden impliceert en garandeert u dat u bevoegd bent om de informatie te verzenden en dat de informatie nauwkeurig, niet vertrouwelijk (behalve voor zover beschermd door relevante geheimhoudingsverklaringen met Verint), en niet in strijd is met enige contractuele beperkingen of andere rechten van derden. Verint is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van uw verzuim te voldoen aan één van de of alle bovenstaande verplichtingen.

  Als onderdeel van het aanmeldingsproces voor bepaalde Diensten wordt u gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te selecteren. We kunnen naar eigen oordeel iedereen de registratie weigeren en/of aanvullende informatie vragen voordat we de aanmelding accepteren. Daarnaast kunnen we u, geheel naar eigen oordeel door ons bepaald, een gebruikersnaam weigeren die lijkt op iemand anders, illegaal is of kan zijn, beschermd is of kan zijn als handelsmerk of volgens overig eigendomsrecht vulgair is of anderszins ongepast, of kan leiden tot verwarring. U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord en bevestigt dat u uw gebruik van of toegang tot de Diensten of enig onderdeel van de Content niet aan derden zult overdragen of verkopen. Als u reden heeft om te denken dat uw account bij ons niet langer veilig is, moet u ons daar onmiddellijk van op de hoogte stellen via info@verint.com. U BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERTROUWELIJKHEID VAN UW GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD EN VOOR ALLE ACTIVITEITEN DIE VANUIT UW ACCOUNT WORDEN UITGEVOERD.
   
 4. Gedragsregels. Tijdens het gebruik van de Site bent u gebonden aan alle relevante wet- en regelgeving. Daarnaast verwacht Verint dat gebruikers van de Site de rechten en waardigheid van anderen respecteren. Uw gebruik is zodoende onderhevig aan de voorwaarde van uw conformiteit met de volgende Gedragsregels. Het is niet toegestaan om:
  • Enige Content die (a) bedreigend, vervelend, denigrerend, vijandig of intimiderend; (b) lasterlijk; (c) frauduleus of onrechtmatig; (d) obsceen, ongepast, pornografisch of anderszins bezwaarlijk; of (e) auteursrechtelijk of als handelsmerk, bedrijfsgeheim, volgens het publiciteitsrecht of overig eigendomsrecht beschermd is, te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen in relatie tot de Site, zonder expliciete toestemming van de eigenaar van de betreffende rechten.
  • De Site voor frauduleuze of onwettige praktijken te gebruiken; of enig materiaal te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen in relatie tot de Site, dat kan leiden tot strafrechtelijke of civiele aansprakelijkheid, misdrijven aanmoedigt of illegale of potentieel illegale activiteiten instrueert of aanmoedigt.
  • Essentiële, niet-openbare informatie over een bedrijf te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen zonder de daarvoor benodigde toestemming.
  • Rechten op privacy of overige rechten van andere bezoekers van de Site te belemmeren of te schenden, of persoonlijke informatie over gebruikers of bezoekers van de Site te verzamelen zonder hun expliciete toestemming.
  • Anderen zwart te maken, te beledigen, lastig te vallen, te stalken, te bedreigen of anderszins de wettelijke rechten van anderen te schenden..
  • Zich ten onrechte uit te geven voor enig persoon of entiteit, waaronder maar niet beperkt tot medewerkers en vertegenwoordigers van Verint; uw relatie tot een persoon of entiteit onjuist te vermelden of anderszins verkeerd weer te geven; of te claimen of te impliceren dat wij een verklaring van uwer zijde steunen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
  • Enig virus, worm, Trojan Horse, easter egg, time bomb, web bug, cancelbot, “spyware”, of andersoortige computercode, bestand of programma dat bedoeld is of kan zijn om de bediening van enige hardware, software of telecommunicatieapparatuur te schaden of te kapen, of enig ander werkelijk of potentieel schadelijke, verstorende of invasieve code of component, te verzenden of anderszins beschikbaar te stellen in relatie tot de site.
  • De werking van de Site, servers of netwerken die de Site hosten of beschikbaar stellen, te verstoren of te onderbreken; en te verzuimen enige vereisten, procedures, beleid of regelgeving van dergelijke servers of netwerken na te komen.
  • Enig ander persoon te verhinderen of te beperken in zijn gebruik van de Site, onder andere door deze te kapen of door enig deel van de site te beschadigen.
  • Enige ongewenste of ongeautoriseerde reclame, promotiemateriaal, "junk mail", "spam", "kettingbrieven", "piramidespellen", investeringsmogelijkheden of enige andere vorm van bandering te verzenden of beschikbaar te stellen in relatie tot de Site..
  • Enig gebruik van of toegang tot de Content, Diensten of Site te verkopen, gebruikslicenties uit te geven of anderszins te exploiteren voor commerciële doeleinden.
  • Enig onderdeel van de Content, Diensten of Site te wijzigen, aan te passen, te vertalen, reverse engineering toe te passen, te demonteren of uit elkaar te halen.
  • Enige auteursrechten, handelsmerken of overige eigendomsrechten uit de Content, Diensten of Site te verwijderen.
  • Enig deel van de Site te gebruiken of te kopiëren zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Verint.
  • Een robot, spider, applicatie voor het doorzoeken van sites of het ophalen van informatie, of overige handmatige of automatische apparatuur of processen in te zetten om de navigatiestructuur of presentatie van de Site op te slaan, te indexeren, datamining toe te passen of op enige andere wijze vast te stellen, te archiveren, te reproduceren of te omzeilen.
  • Een database aan te maken door alle of enige Content van de Site systematisch te downloaden en op te slaan.
    
 5. De eigendomsrechten van Verint. U erkent en stemt in met het feit dat de informatie en het materiaal dat aan u wordt gepresenteerd op of via de Site, waaronder zonder beperkingen de Content en de Diensten, het eigendom van Verint en zijn licentienemers en leveranciers is en blijft, en beschermd is als handelsmerk, door auteursrecht, patentrecht en/of overige eigendomswet- en regelgeving. U mag één (1) kopie van al het publiekelijk op de Site beschikbare materiaal downloaden op één computer, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, mits u alle auteursrechten en overige vermeldingen van eigendomsrecht intact houdt, en mits alle voorwaarden van deze Overeenkomst worden nageleefd. Behalve voor zover vooraf expliciet geautoriseerd door Verint, zegt u toe geen kopieën, wijzigingen, huur, lease, lening, verkoop, distributie of creatieve afleidingen te maken (geheel of deels) van enig materiaal, waaronder zonder beperking de Content en Diensten die op of via de Site beschikbaar worden gesteld.

  U kunt een aanvraag doen op, en Verint kan hier gehoor aan geven, bepaalde Content die vertrouwelijke informatie van Verint bevat, en waarvan Verint de vertrouwelijkheid wil beschermen, waaronder zonder beperking kopieën van materiaal gepresenteerd tijdens online seminars van Verint. Dergelijke Content wordt meestal als “vertrouwelijk” gemarkeerd (of met een soortgelijke aanduiding), tenzij het wordt geplaatst op een extranet of ander deel van de Site met beperkte toegang. Naast de beperkingen aan het gebruik van enige Content zoals hierboven omschreven, zegt u toe alle vertrouwelijke Content strikt vertrouwelijk te behandelen, niet aan derden te verschaffen, en om tenminste redelijke zorg te dragen voor de bescherming van de vertrouwelijkheid en ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking te voorkomen.

  Gedeeltelijke lijst van Handelsnamen, handelsmerken en dienstmerken van Verint:

  Voor actuele informatie over het Intellectueel Eigendom van Verint verwijzen wij u naar onze intellectuele eigendomsrechtenverklaring op www.verint.com/intellectualpropertynotice.

  Alle handelsmerken en dienstmerken op de Site die geen eigendom zijn van Verint, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. De handelsnamen, handelsmerken en dienstmerken die wel van Verint zijn, dan wel geregistreerd dan wel ongeregistreerd, mogen niet worden gebruikt in relatie tot enig product of dienst buiten het eigendom van Verint, of op een manier die verwarring bij de klant kan veroorzaken. Niets wat afkomstig is van de Site kan worden geïnterpreteerd als een implicatie, estoppel of anderszins een indicatie van enige licentie of recht op gebruik van enige handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van Verint zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van Verint.
   
 6. Beperking van aansprakelijkheid en afwijzing van garanties.

  IN SOMMIGE LANDEN IS EEN BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN IN OVEREENKOMSTEN MET CONSUMENTEN, WAARDOOR DE INHOUD VAN DIT HOOFDSTUK WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

  DE SITE EN DIENSTEN WORDEN U GELEVERD ZONDER VERDERE BEWERKING EN ZONDER ENIGE GARANTIE, NOCH EXPLICIET, NOCH GEIMPLICEERD, NOCH STATUTAIR. U ERKENT DAT U ALLE RISICO’S GEASSOCIEERD MET HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DIENSTEN MOET AFWEGEN EN DRAGEN, ALSMEDE VOOR WAT BETREFT HET VERTROUWEN OP DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID DAARVAN. VOOR ZOVER MAXIMAAL HAALBAAR ONDER DE RELEVANTE WETGEVING, WIJST VERINT ALLE GARANTIES VAN DE HAND VOOR WAT BETREFT DE SITE EN DIENSTEN, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE GEIMPLICEERDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. VERINT IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, BIJZONDERE, EXEMPLARISCHE OF PUNITIEVE SCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK, ONDER ENIG CONTRACT, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF OVERIGE THEORIE, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADEVERGOEDINGEN VOOR VERLIES VAN WINST, GEBRUIK, GEGEVENS OF OVERIGE IMMATERIELE ZAKEN, ZELFS ALS VERINT VOORAF OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID OP DERGELIJKE SCHADE. IN HET BIJZONDER, EN ZONDER BEPERKINGEN, ZAL VERINT NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE VAN WELKE SOORT DAN OOK, ALS RESULTAAT VAN HET GEBRUIK VAN OF HET ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK VAN DE SITE, ENIGE DIENST BESCHIKBAAR GESTELD VIA OF IN RELATIE TOT DE SITE, OF ENIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE WORDEN BETREDEN, GEBRUIKT, VERGAARD OF ONTDEKT VIA OF IN RELATIE TOT DE SITE. UW ENIGE OPLOSSING VOOR EVENTUELE ONTEVREDENHEID MET DE SITE OF EEN DIENST, IS TE STOPPEN MET HET GEBRUIK.


  1 ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, WIJST VERINT EXPLICIET ENIGE GARANTIE OF VOORSTELLING VAN DE HAND DAT: (A) DE SITE OF ENIGE DIENST VOLDOET AAN UW WENSEN; (B) TOEGANG TOT DE SITE OF ENIGE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL VERLOPEN; (C) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERGAARD UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE OF ENIGE DIENST NAUWKEURIG, TIJDIG OF BETROUWBAAR ZIJN; (D) ENIGE GERAPPORTEERDE PROBLEMEN OPGELOST KUNNEN WORDEN BINNEN DE GRENZEN VAN HET GEBRUIK VAN OP DE SITE GEBODEN INFORMATIE; (E) DE KWALITEIT VAN ENIGE SERVICE GEBRUIKT OF GEOPEND VIA OF IN RELATIE TOT DE SITE VOLDOET AAN UW VERWACHTINGEN; (F) FOUTEN OP DE SITE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; OF (G) DE SITE OF DE APPARATUUR OF NETWERK(EN) WAAROP DE SITE WORDT GEHOST VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN, BUGS, WORMS, FOUTEN OF OVERIGE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

  1 Hoewel wij ons best doen om de integriteit en veiligheid van de Site te waarborgen (en de integriteit en veiligheid van de servers waarop en in verbinding waarmee de Site wordt gevoerd), garanderen we niet dat de Site veilig, compleet of correct is of dat zal blijven, of dat toegang tot de Site ononderbroken zal zijn. De Site kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten, of materiaal dat in strijd is met deze Overeenkomst of deze schendt. Daarnaast kunnen derden ongeautoriseerde wijzigingen aan de Site aanbrengen. Als u zich bewust wordt van een dergelijke situatie vragen wij u contact op te nemen via info@verint.com met een omschrijving van het betreffende materiaal en de locatie ("URL") waar het materiaal te vinden is.
   
 7. Links. De Site kan links bevatten naar andere websites en bronnen op het internet. Aangezien Verint geen controle heeft over dergelijke sites en bronnen, erkent en accepteert u dat Verint niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, noch enige content, reclame, producten of ander materiaal beschikbaar op of via dergelijke sites of bronnen goedkeurt of hiervoor aansprakelijk of verantwoordelijk is. Andere websites kunnen links bevatten naar de Site zonder daarvoor toestemming van Verint te hebben. Verint heeft geen controle over de sites die links naar de Site bevatten, en u erkent en accepteert dat Verint niet verantwoordelijk is voor links naar de Site op dergelijke sites, noch enige content, reclame, producten of ander materiaal beschikbaar op of via dergelijke sites of bronnen goedkeurt of hiervoor aansprakelijk of verantwoordelijk is, of voor enig verlies of enige schade die voortkomt uit het gebruik van of vertrouwen op dergelijk materiaal. Daarnaast erkent en accepteert u dat Verint niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct, noch indirect, voor enige schade of verlies als gevolg van of waarvan vermoed wordt dat het is veroorzaakt door of in relatie tot het gebruik van of onvermogen tot het gebruik van: (a) enige sites of bronnen waarnaar Verint links verschaft, of die links naar de Site bevatten; of (b) enige content, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke sites of bronnen. Verint behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om zonder voorafgaande kennisgeving te allen tijde en naar eigen oordeel links naar de Site te blokkeren met gebruik van technologische of andersoortige middelen.
   
 8. Verklaringen en waarborgen; schadeloosstelling. U verklaart en waarborgt dat u zich aan alle relevante wetgeving aangaande uw gebruik van de Site en Diensten zult houden. U bevestigt dat u Verint en zijn sponsoren, directeuren, managers, aandeelhouders, licentiedragers, medewerkers, agenten en vertegenwoordigers zult verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen van alle claims, verlies, kosten, schade, aansprakelijkheden en uitgaven (waaronder maar niet beperkt tot juridische en professionele kosten) resulterend uit: (a) uw activiteiten in relatie tot de Site of Diensten; (b) enige schending van deze Overeenkomst van uw kant; of (c) enige bewering dat iets dat u verzendt via of in relatie tot de Site inbreuk doet op of anderszins het auteursrecht, handelsmerk, bedrijfsgeheim, de privacy of overige rechten van enige derde, schendt.
   
 9. Betrekkingen met externe aanbieders van goederen en diensten. Uw correspondentie of zakelijke relatie met, of deelname aan promoties gesponsord door enige externe adverteerders of andere externe aanbieders van goederen of diensten die op of via de Site beschikbaar zijn, en enige voorwaarden, condities, garanties of verklaringen geassocieerd aan dergelijke betrekkingen, hebben uitsluitend betrekking op uzelf en dergelijke externe adverteerders of aanbieders. U bevestigt dat Verint niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, als gevolg van dergelijke betrekkingen of als resultaat van de aanwezigheid van het materiaal van dergelijke derden op de Site.
   
 10. Beëindiging. U bevestigt dat Verint naar eigen oordeel uw gebruik van de Site of enig deel daarvan kan stopzetten, te allen tijde en om elke mogelijke reden, waaronder zonder beperkingen wanneer Verint denkt dat u de letter of de geest van deze Overeenkomst heeft geschonden. U bevestigt dat elke opschorting van uw toegang tot de Site en/of Diensten onder enige bepaling van deze Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving kan worden opgelegd. Bij beëindiging van deze Overeenkomst komt uw recht op gebruik van de Site tot een direct einde. Verint is noch jegens u, noch jegens derden aansprakelijk voor het stopzetten van uw toegang of die van derden tot de Site of enig onderdeel daarvan.
   
 11. Jurisdictie en scheidbaarheid. De Site wordt beheerd en gevoerd door Verint vanuit het hoofdkantoor in de Staat New York in de VS, en is niet bedoeld om Verint te onderwerpen aan de wetten of jurisdictie van enige staat, land of territorium anders dan de staat New York en de Verenigde Staten van America. Verint verklaart noch garandeert dat de Site, de Content of de Diensten of enig aspect daarvan geschikt of beschikbaar is binnen een specifieke jurisdictie. Zij die ervoor kiezen de Site te gebruiken doen dit op hun eigen initiatief en op eigen risico, en zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de lokale wetgeving. We kunnen de beschikbaarheid van de Site zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen oordeel beperken voor een persoon, geografisch gebied of jurisdictie. U bevestigt dat u noch de Diensten noch delen daarvan zult vervoeren, importeren, exporteren, of doorvoeren naar (of naar een inwoner van): (a) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië, Sudan of enig ander land waarmee de Verenigde Staten een handelsembargo heeft; of (b) enig persoon of entiteit vermeld op de lijst van Specially Designated Nationals van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de Table of Deny Orders van het Amerikaanse ministerie van Economische zaken, en u verklaart, garandeert en bevestigt dat u zich niet bevindt binnen of onder de invloedssferen van dergelijke landen of op een van deze lijsten.

  Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een rechtbank of competente jurisdictie of rechter onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt geacht, zullen de betreffende bepalingen worden aangepast zodat de uitvoerbaarheid en effectiviteit hun maximale toepassing verkrijgen om zo de bedoeling van de bepaling te handhaven; en indien een rechtbank of rechter de aangepaste bepaling ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar acht, laat dit de validiteit, legaliteit en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverlet.
   
 12. Informatie voor investeerders. De informatie op deze Site hoeft niet actueel te zijn en dient niet gebruikt te worden als basis voor beslissingen omtrent het investeren in, aankopen of behouden, verkopen of anderszins overdragen van aandelen van Verint of voor overige gerelateerde doeleinden. Verint is een beursgenoteerd bedrijf in Delaware en voorziet de United States Securities and Exchange Commission in Washington, D.C. ("SEC") van kwartaal- en jaarlijkse rapportages. Kopieën van de meest actuele rapporten en overige inzendingen van Verint kunnen worden ingezien via het SEC EDGAR-systeem op www.sec.gov of zijn gratis via Verint verkrijgbaar.
   
 13. Vooruitblikkende verklaringen.Verklaringen op de Site omtrent onszelf, onze Affiliates of hun management die geen betrekking hebben op historische feiten zijn “Vooruitblikkende verklaringen”. Dit zijn slechts prognoses, en werkelijke gebeurtenissen in de toekomst kunnen substantieel verschillen van de prognoses in de “vooruitblikkende verklaringen”. Verscheidene externe factoren en risico’s beïnvloeden onze activiteiten, markten, producten, diensten en prijzen. Deze factoren en risico’s worden omschreven in ons jaarlijks rapport naar de SEC en overige inzendingen bij de SEC. U kunt onze meest recente inzendingen bij de SEC via het SEC EDGAR-systeem inzien op www.sec.gov, of u kunt deze inzendingen direct kosteloos bij ons aanvragen. We wijzen elke verplichting of verantwoordelijkheid voor de actualiteit, revisie of aanvulling van vooruitblikkende verklaringen of enige andere verklaringen die op de Site verschijnen van de hand.
   
 14. Diversen. Deze Overeenkomst leidt niet tot en mag niet worden opgevat als een partnerschap, joint venture, werknemer-werkgevers-, bureau- of franchise-relatie tussen beide partijen. Deze Overeenkomst wordt gereguleerd door en moet worden opgevat conform de wet van de staat New York van de Verenigde Staten van Amerika, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetgeving. U accepteert de exclusieve jurisdictie van de federale en staatsrechtbank in de staat New York, en wijst alle mogelijkheden tot bezwaar tegen de jurisdictie, gerechtsplaats of op basis van een ongeschikt forum van de hand. Indien een bepaling van deze Overeenkomst onwettig, ongeldig of om wat voor reden dan ook onuitvoerbaar wordt geacht, dan wordt de betreffende bepaling gezien als losstaand van deze Overeenkomst en zal deze de validiteit en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden. U mag geen onderlicenties verlenen voor uw rechten of verplichtingen uit deze Overeenkomst of delen daarvan, of deze toewijzen of anderszins overdragen zonder voorafgaande schriftelijke expliciete toestemming van Verint. Geen enkele verklaring van afstand door één van beide partijen van een schending of verzuim hieronder wordt gezien als afstandsverklaring van een voorgaand of volgend geval van schending of verzuim. Alle kopteksten, opschriften of titels van hoofdstukken zijn slechts omwille van gebruiksgemak opgenomen en definiëren op geen enkele wijze, en geven geen uitleg over, het betreffende hoofdstuk of bepaling. Deze Overeenkomst vormt, samen met al het beleid waarnaar wordt gerefereerd, de gehele Overeenkomst tussen uzelf en Verint aangaande uw gebruik van de Site, en heeft voorrang op alle voorgaande of huidige schriftelijke of verbale afspraken of overeenkomsten tussen u en Verint-aangaande dergelijke materie. U kunt via de e-mail of post op de hoogte worden gehouden. De Site kan ook wijzigingsnotificaties voor deze Overeenkomst of andere zaken vermelden, door dergelijke notificaties weer te geven of links te verschaffen. Zonder beperking zegt u toe dat een afgedrukte versie van deze Overeenkomst en van enige notificaties die elektronisch zijn doorgegeven, aangevoerd kan worden tijdens een rechts- of administratieve zitting op basis van of in relatie tot deze Overeenkomst, in dezelfde mate en onderhevig aan dezelfde voorwaarden als andere bedrijfsdocumenten en archieven die oorspronkelijk in afgedrukte vorm worden gegenereerd en bewaard.
   
 15. Filters. Overeenkomstig 47 U.S.C. Sectie 230(d) laten wij u zoals verplicht weten dat er oudercontroleprogramma’s commercieel beschikbaar zijn (zoals computer hardware, software of filterdiensten) die u kunnen helpen toegang tot content die mogelijk schadelijk is voor minderjarigen, te beperken. Informatie over aanbieders van dergelijke bescherming is beschikbaar via de volgende twee sites: GetNetWise (http://kids.getnetwise.org/) en OnGuard Online (http://onguardonline.gov/). Houd er rekening mee dat Verint de producten genoemd op deze sites niet ondersteunt of onderschrijft.
   
 16. Informatie of klachten. Als u een vraag of klacht heeft over de Site kunt u deze richten tot info@verint.com.

  De Site, Diensten en deze Overeenkomst, © 2014 Verint Systems Inc. Alle rechten wereldwijd voorbehouden.